Izbris uporabniškega računa

Zahtevo za izbris uporabniškega imena lahko oddate TUKAJ ali pa zahtevo pošljite na info@motosvet.com

P.S.
Izbris uporabniškega imena in objav ni možen, če ste v forumu že sodelovali z vašimi objavami (razen na vaše stroške). Na vaše objave so odgovarjali in jih citirali drugi člani in so tako postale del objav drugih članov in tako predstavljajo smiselno celoto teme v kateri so objavljene. Izbrišejo oz. anonimizirajo se vsi vaši osebni podatki (osebno ime, profil, e-mail, IP naslovi).

Nepovratno se izbrišejo tudi vsa vaša privatna sporočila, slike, video, blog, mali oglasi itd., skratka vsa vaša vsebina, ki tako ali drugače ni postala del vsebine drugega člana.